ARTIKEL 1. Openingstijden

Je vindt de openingstijden van de Bib Leuven (de hoofdbibliotheek, de bibliobus, de filialen en de spelotheek) op de website van de Bib Leuven en ook in de flyers. Een voorwaarde om geholpen te worden is dat je vóór sluitingstijd in de bibliotheek aanwezig bent.

ARTIKEL 2. Toegankelijkheid

De Bib Leuven is vrij toegankelijk voor iedereen. Je hebt een lidkaart nodig om materialen te ontlenen. Raadplegen van materialen kan gratis in al onze vestigingen. Wie jonger is dan 12 jaar kan alleen ontlenen uit de jeugdafdeling.

ARTIKEL 3. Inschrijving en lidmaatschap

Om lid te worden van de Bib Leuven moet je je eerst inschrijven. Je hebt hiervoor je identiteitskaart nodig. Als je jonger bent dan 12 jaar, heb je de toestemming nodig van een ouder of van je voogd om je in te schrijven. Lid worden kan op elk moment van het jaar. Dat betekent dat je je schriftelijk akkoord verklaart met de algemene voorwaarden van het gebruikersreglement.

Je ontvangt bij inschrijving een lidkaart die geldig is in alle vestigingen van de Bib Leuven.

Bij verlies of diefstal van je kaart ben je verplicht aangifte te doen bij de Bib Leuven. Als je kaart zoek is of zo beschadigd dat ze onbruikbaar wordt, krijg je tegen betaling van €3 een nieuw exemplaar. Je deelt elke adresverandering onmiddellijk mee aan de Bib Leuven.

Het lidmaatschap van de Bib Leuven geeft je recht op het ontlenen van de bibliotheekmaterialen.

Je stelt jezelf verantwoordelijk en je bent aansprakelijk voor de ontleende werken. Als je je lidmaatschap wil stopzetten, verwittig je de Bib Leuven en vernietig je je kaart.

De Bib Leuven is aangesloten bij het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS) van de provincie Vlaams-Brabant. Hierdoor hoef je als lener maar één keer lidgeld te betalen en kan je met je lidkaart terecht in alle PBS-bibliotheken.

Als lid van de Bib Leuven betaal je een jaarlijks lidgeld. Voor leners +18 jaar bedraagt dit €6. Voor leners -18 jaar is het lidgeld gratis.

Wie geen bewijs van domicilie in België heeft, betaalt een waarborg van €75. Deze wordt terugbetaald bij het beëindigen van het lidmaatschap, na inlevering van alle ontleende materialen en na vereffening van mogelijke boetes.

ARTIKEL 4. Diensten

§ 4.1. Begeleiding

Je kan steeds een beroep doen op onze medewerkers voor informatie en begeleiding.

§ 4.2. Raadpleging

De gedrukte en elektronische referentiewerken, de dag- en weekbladen, de tijdschriften, de databanken en de ingebonden jaargangen van tijdschriften kan je alleen in de bibliotheek raadplegen. Er staan computers, printers en een fotokopieertoestel ter beschikking. Je betaalt €0,20 per zwart/wit fotokopie of afdruk A4.

Je kan niet alleen in de bibliotheek maar ook thuis digitaal het krantenarchief raadplegen.

In de filialen en op de Bibliobus kunnen tijdschriften (behalve het recentste nummer) ook ontleend worden.

§ 4.3. Ontlenen

Je kan alleen werken ontlenen met een lidkaart. Het maximum aantal bibliotheekmaterialen op je lidkaart is 15. Wie 12 jaar of ouder is, kan uit alle afdelingen ontlenen. Wie jonger is dan 12 jaar kan alleen ontlenen uit de jeugdafdeling. Afwijkingen hierop kunnen worden toegestaan door de directie van de Bib Leuven. Ontlenen is gratis behalve voor speelfilms. Hiervoor betaal je €0,50 per ontlening/verlenging. Personen jonger dan 18 jaar zijn vrijgesteld van deze retributie.

§ 4.4. Verlengen

De uitleentermijn bedraagt 28 dagen, alleen voor dvd-speelfilms is deze korter, nl. 14 dagen. Verlengen van materialen kan tot tweemaal toe met eenzelfde periode. Je kan niet meer verlengen als de vorige uitleentermijn al verstreken is. Je kan evenmin verlengen als een andere gebruiker een door jou ontleend werk heeft gereserveerd.

Verlengen kan aan de (zelf)uitleenbalies in de bibliotheek, online thuis via mijn.bibliotheek.be en telefonisch via 016 22 65 22 tijdens de openingsuren.

§ 4.5. Reserveren

Je kan materialen reserveren via de catalogus in de bibliotheek of thuis via je Mijn Bibliotheek account. Per reservatie wordt een bedrag van  €0,90 aangerekend, ook als je het gereserveerde werk niet binnen de afgesproken termijn afhaalt. Je kan maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen. Je wordt verwittigd als het werk voor jou klaar staat op het reservatierek. Je zet je materiaal op de kaart bij afhaling via de (zelf)uitleenbalie. Op de Bibliobus kan je gratis reserveren.

§ 4.6. Inleveren

Je kan materialen 24u/24u inleveren via de inleverbox van de hoofdbibliotheek (ingang Rijschoolstraat), de inleverbox van filiaal Kessel-Lo, filiaal Heverlee en filiaal Wilsele. Je kan daarnaast ook materialen inleveren tijdens de openingsuren via de (zelf)inleverbalies van de filialen en de bibliobus of de inleverrobot van de hoofdbibliotheek.

§ 4.7. Interbibliothecair leenverkeer

Werken die niet tot de collectie van de Bib Leuven behoren, kan je via IBL (interbibliothecair leenverkeer) aanvragen bij een andere bibliotheek. Dat kan via dit fomulier. Daarvoor wordt hetzelfde tarief gerekend als voor een reservatie. Voor het aanvragen van materialen bij andere instellingen dan openbare bibliotheken kunnen de kosten verschillen. Deze zijn integraal voor jouw rekening. Je kan in alle vestigingen aanvragen doen, maar afhalen en inleveren kan enkel in de hoofdbibliotheek. Voor IBL kan je maximaal 5 aanvragen gelijktijdig plaatsen.

Recent materiaal (minder dan een jaar geleden gepubliceerd) kan niet via IBL aangevraagd worden, maar je kan wel een aankoopsuggestie doen. Speelfilms, cd’s met populaire muziek en bepaalde naslagwerken kunnen evenmin aangevraagd worden.

Je wordt verwittigd als het materiaal klaar staat aan de infobalie. Daar blijft het gedurende tien dagen voor jou beschikbaar. Je kan het materiaal enkel opvragen bij de medewerkers van de infobalie. Je reservatie wordt vooraf door de bibliotheek op je lidkaart gezet. Haal je het gereserveerde materiaal niet tijdig af, dan wordt het terug naar de bibliotheek van herkomst gezonden. Het aangerekende tarief vervalt hierbij niet. Inleveren van IBL-materialen gebeurt via de onthaal- en ticketbalie.

§ 4.8. Internetgebruik

Er kan van internet gebruik gemaakt worden in Digilab, op de 15 min-PC’s in de afdeling Fictie, op de internet-PC’s in de jeugdafdeling en ook via WiFi op een eigen drager. In de filialen kun je eveneens gebruik maken van internet-PC’s. Voor internetgebruik in Digilab: zie de afzonderlijke flyer.

ARTIKEL 5. Openstaande bedragen voor boetes, leengelden, verlengingen, reservaties en prints

Als je de geleende materialen te laat terugbrengt, betaal je een boete van €0,15 per materiaal en per dag. Op de Bibliobus betaal je een boete van €0,15 per materiaal en per week. Je boete dient binnen de drie maanden betaald te worden. Als je geen gevolg geeft aan de schriftelijke maningen, wordt je lidkaart geblokkeerd en wordt er een administratieve procedure opgestart waarvan de kosten ten laste vallen van de gebruiker. De procedure start op het ogenblik dat je een bedrag vanaf €20 verschuldigd bent, of, wanneer je na drie maanden nog steeds een verschuldigd bedrag niet betaalde. De bestaande wettelijke middelen worden aangewend om geleende materialen terug te vorderen. Met je vragen in verband met boete- en maningsgelden kan je terecht bij het personeel van de bibliotheek.

ARTIKEL 6. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

§ 6.1. Algemeen

Je bent verantwoordelijk voor de materialen die op jouw naam zijn ontleend. De uitleningen zijn persoonlijk. Je geeft de materialen niet door aan anderen. De bibliotheek is niet aansprakelijk voor schade die aan apparatuur van leners ontstaat na gebruik van audiovisuele of digitale materialen van de Bib Leuven.

§ 6.2. Verlies of beschadiging van

ontleende materialen

Voor je de bibliotheek verlaat, kijk je de toestand waarin een materiaal zich bevindt na en laat je een onvolledigheid of beschadiging aan het materiaal door een bibliotheekmedewerker vaststellen. Als je dit niet doet, gaat de bibliotheek ervan uit dat je alles in volledige en goede toestand hebt ontvangen. Eenmaal je de bibliotheek verlaten hebt, ben je zelf verantwoordelijk voor ontbrekende of beschadigde materialen.

Bij het inleveren worden de materialen gecontroleerd en kan je aansprakelijk gesteld worden. Bij verlies of beschadiging van het materiaal zorgt de ontlener voor vervanging. Indien de huidige aanschafwaarde niet kan worden gereconstrueerd, zal er een forfaitair bedrag, afhankelijk van het soort materiaal worden aangerekend. Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovenop de huidige aanschafwaarde een forfaitairetoeslag van €4 aangerekend voor administratieve kosten. Bij een gedeeltelijke beschadiging van een materiaal bepaalt de directie van De Bib Leuven het bedrag van de schadevergoeding.

ARTIKEL 7. Bijzondere regeling voor de spelotheek

In het filiaal Kessel-Lo is er een spelotheek met aangepast spelmateriaal voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen of een langdurige ziekte. De spelotheek is een aparte dienst met eigen regels. Daarom gelden volgende uitzonderingen:

- er is een aparte lidkaart nodig voor het ontlenen van speelgoed;

- ook volwassenen en verenigingen die werken met deze doelgroep kunnen een lidkaart krijgen;

- het lidmaatschap is gratis;

- de uitleentermijn is 4 weken;

- verlies of diefstal van de kaart kunnen, net als adreswijzigingen, alleen in de spelotheek gemeld worden.

De spelotheek is open op zaterdag en op elke eerste donderdag van de maand. De boeteberekening gebeurt per week (en niet per dag). Verder gelden alle bepalingen van dit reglement.

ARTIKEL 8. Niet voorziene zaken

Alle door het gebruikersreglement niet voorziene gevallen worden door de directie van de Bib Leuven behandeld. Je kan tegen deze beslissingen beroep aantekenen bij het college van burgemeester en schepenen of bij het beheersorgaan.

ARTIKEL 9. Toepassingsgebied

Dit gebruikersreglement is van toepassing in alle vestigingen van de Bib Leuven.

ARTIKEL 10. Wettelijke basis

Dit gebruikersreglement is conform de wettelijke bepalingen ter zake (besluit van de Vlaamse regering ter uitvoering van het decreet van 12 oktober 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid).

ARTIKEL 11. Bescherming privacy

De adresgegevens waarvan sprake is in artikel 3 van dit gebruikersreglement worden opgenomen in het gebruikersbestand en zijn exclusief bestemd voor gebruik door de Bib Leuven die zelf houder is van deze bewerking. De gebruikersgegevens worden verzameld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dientengevolge heeft elke ingeschrevene recht op mededeling en correctie. Informatie over onze verwerking is te vinden in het publiek register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

De historiek van de ontleende materialen is enkel opvraagbaar door de gebruiker met het eigen paswoord.

ARTIKEL 12

Dit gebruikersreglement is opgesteld naar de geest van het reglement goedgekeurd door de Leuvense gemeenteraad op 17 december 2013.

GEDRAGSCODE

1. Hou rekening met anderen

2. Heb respect voor de materialen van de bib

3. Hou de bib netjes

4. Hou geluid binnen de perken

5. Neem geen dieren mee in de bib, tenzij een erkende assistentiehond

6. Gebruik geen rolschaatsen, steps of fietsen in de bib

7. Gebruik geen alcohol, drugs of tabak in de bib

8. Surf niet naar discriminerende, gewelddadige of pornografische sites

9. Parkeer je fiets tijdens je bibliotheekbezoek in de voorziene fietsenstalling op de binnenkoer

In geval van diefstal, vandalisme, agressie of het niet naleven van deze regels, kan je de toegang tot de bib en het gebruik ervan geweigerd worden.

Bij overtredingen van de wet treedt de politie op.