Gebruikersreglement de Bib Leuven, directie Cultuur, stad Leuven vanaf maart 2021

1 Toepassing reglement

De Bib van Leuven werkt als één netwerk. Dit reglement is van toepassing op de Bib Leuven met vestigingen in Tweebronnen (centrum Leuven), Heverlee, Kessel-Lo, Wilsele. Het geldt eveneens op de werking van de Bibliobus en Bib aan Huis. Voor de servicepunten in de Leuvense gevangenissen en de spelotheek gelden er specifieke bepalingen.

 

2 Openingsuren

De adressen en openingstijden van de Bib Leuven voor individuele gebruikers worden vermeld op de website van de bibliotheek. Groepen en verenigingen worden ontvangen op afspraak. De dienst 'Mijn bibliotheek' en de online catalogus zijn via de website van de bib 24/24 toegankelijk.

 

3 Toegankelijkheid

De Bib Leuven is een openbare bibliotheek, een stedelijke dienst. De Bib is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. In de bibliotheek wordt verwacht dat de aangegeven richtlijnen en aangeduide circulatie worden gerespecteerd.

 

4 Inschrijven en abonnement

4.1. Iedereen kan lid worden van de Bib Leuven op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Personen die niet beschikken over een identiteitsbewijs kunnen op vertoon van geldende administratieve verblijfsdocumenten eveneens lid worden. (> zie retributieregl.)

4.2. Het abonnement 18+ kan jaarlijks herbevestigd worden op initiatief van de lener. De adresgegevens worden hierbij telkens gevraagd. Voor kinderen en jeugd (-18) wordt het abonnement automatisch verlengd.

4.3. Voor jongeren onder 12 jaar is toestemming van één ouder of van de voogd nodig.

4.4. Door de inschrijving aanvaardt de gebruiker alle bepalingen in het reglement.

4.5. Wie inschrijft kan een lidkaart ontvangen, bij verlies of beschadiging van deze kaart kan deze vervangen worden tegen vergoeding (> zie retributieregl.)

4.6. Het abonnement van de Bib Leuven is strikt persoonlijk en geeft het recht om materialen te ontlenen binnen het netwerk van de Bib Leuven.

 

5. Dienstverlening

5.1. De gebruiker kan voor begeleiding en informatie over de werking van de bibliotheek terecht bij de medewerkers.

5.2. De gebruiker kan alle materialen bestemd voor het publiek raadplegen binnen de Bib.

5.3. De gebruiker kan met een geldig abonnement inloggen in de onlinedienst Mijn Bibliotheek. Daar is een overzicht terug te vinden van de uitgeleende werken, de historiek, openstaande kosten. Dit biedt ook de mogelijkheid tot het maken van lijstjes, reservaties plaatsen, verlengen volgens de geldende voorwaarden.

5.4. Digipunten

In de Bib zijn verschillende pc's ter beschikking voor internetgebruik: digipunten.

Gebruik is gratis en kan tot 2u15 per persoon per dag. Eén sessie duurt minimum 15 minuten en maximum 1 uur en 15 minuten. Indien de pc vrij is, kan de sessie verlengd worden met maximum 1 uur. Registratie van identiteitsgegevens is nodig. Gebruik van deze pc’s gebeurt op een respectvolle en rustige manier. Bij overlast of misbruik kan de sessie onmiddellijk worden beëindigd of kan de gebruiker voor bepaalde tijd worden uitgesloten voor deze dienstverlening.

In de digipunten van de Bib kunnen documenten gratis gescand worden. Kopiëren en printen kan, mits een vergoeding. (> zie retributieregl.)

6. Lenen

6.1. Lenen: algemene voorwaarden. Materialen binnen het netwerk kunnen geleend worden met een geldig abonnement van de Bib Leuven. Er kunnen maximum 15 materialen, ongeacht de soort, uitgeleend worden per lener. Voor materialen op een fysieke drager is de uitleentermijn 28 dagen, m.u.v. speelfilms: 14 dagen. Leners jonger dan 12 jaar kunnen terecht in het jeugdaanbod. Leners vanaf 12 jaar kunnen uit het volledige aanbod lenen.

6.2. Verlengen. Elk uitgeleend fysiek materiaal kan tot twee keer verlengd worden. Dit kan niet wanneer het materiaal is gereserveerd.

6.3. Lenen onder specifieke voorwaarden.

Omwille van specifieke doelgroep- of projectwerking kan er afgeweken worden van de leenduur of het aantal materialen. Dit gebeurt enkel binnen een specifieke context waarvoor aparte afspraken worden opgemaakt.

6.4. Leenkost.

Voor sommige materialen kan er een leenkost worden aangerekend.

6.5. Voor materialen binnen het aanbod van de Bib Leuven via digitale platformen is er een aparte specifieke reglementering.

7. Inleveren

7.1. Geleende materialen moeten voor het verstrijken van de geregistreerde leentermijn worden teruggebracht. Deze datum is terug te vinden via de persoonlijke account op Mijn Bibliotheek en op het ticket dat kan geprint worden bij uitleen.

7.2. Inleveren kan in Tweebronnen, in het filiaal van Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele, op de Bibliobus en via de inleverbox in Wijgmaal. Dit kan ongeacht de vestiging van de Bib Leuven waar het materiaal werd geleend.

7.3. Voor materialen die de lener te laat binnenbrengt wordt een boete aangerekend. (> zie retributieregl.)

 

8. Reserveren

8.1. Reservatie binnen het netwerk van de Bib Leuven

Iedereen met een geldig abonnement kan materialen reserveren en de ophaalplaats kiezen binnen het netwerk van de Bib Leuven. In de onlinecatalogus is zichtbaar welke materialen kunnen gereserveerd worden. Er kunnen maximaal 5 aanvragen binnen het netwerk van de Bib Leuven per lener tegelijk open staan.

De lener ontvangt een verwittiging als het materiaal klaar staat. Er is een ophaaltijd van 10 kalenderdagen. Per gereserveerd materiaal wordt een kost aangerekend. (> zie retributieregl)

8.2. Aanvraag buiten het netwerk van de Bib Leuven

Materialen die niet tot de collectie van de Bib Leuven behoren kunnen aangevraagd worden bij een andere Vlaamse openbare of universitaire bibliotheek via de dienst Interbibliothecair Leenverkeer (IBL). Er kunnen maximaal 5 aanvragen via IBL per lener tegelijk open staan.

De lener ontvangt een verwittiging als het materiaal klaar staat. Er is een ophaaltijd van 10 kalenderdagen.

Per geleverde aanvraag via IBL wordt een kost aangerekend. (> zie retributieregl)

 

9. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

9.1. Materialen in de Bib zijn in regel in goede staat, tenzij vermelding op het materiaal door een sticker van de Bib zelf.

9.2. In de Bib wordt verwacht dat er met zorg wordt omgegaan met de materialen die worden geraadpleegd door de gebruiker. Voor beschadiging wordt een vergoeding aangerekend.

9.3. Voor uitgeleende materialen ligt de verantwoordelijkheid bij de persoon op wiens abonnement de materialen zijn geregistreerd. De lener kijkt het materiaal na bij uitleen om eventuele beschadiging of onvolledigheid vast te stellen. Dit kan dadelijk worden gemeld, bij voorkeur aan de balie. 9.4. Wanneer na inleveren, door de bibmedewerker schade of onvolledigheid van een materiaal wordt vastgesteld, wordt contact opgenomen met de laatste gebruiker. De schade/onvolledigheid wordt besproken en een gepaste vergoeding kan worden aangerekend. (zie retributieregl)

9.4. Verloren materialen moeten worden vergoed. (zie retributieregl)

9.5. De Bib is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur van de leners, ontstaan na gebruik van audiovisuele materialen, games of digitale materialen.

9.6. De Bib Leuven verwittigt enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn de lener. Dit is een extra service. De Bib kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet nakomen hiervan. De verantwoordelijkheid voor het respecteren van de uitleentermijn ligt bij de lener.

 

10. Openstaande bedragen en communicatie hierover

10.1. Op een abonnement kan een openstaand bedrag ontstaan door nog te betalen lidgeld, boetes, vergoedingen en/of leengelden.

10.2. Een openstaand bedrag moet binnen de drie maanden betaald worden. De Bib Leuven stuurt tussentijds berichten ter herinnering.

10.3. Blijft het bedrag open staan of overstijgt het openstaande bedrag 20 euro, dan wordt na verschillende verwittigingen de procedure tot terugvordering opgestart. Het abonnement wordt tijdelijk geblokkeerd.

 

11. Uitsluiting van dienstverlening

Door in te schrijven stemt de lener in met dit reglement. Ernstige inbreuken kunnen leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting. Deze beslissing wordt genomen door het afdelingshoofd van de Bib.

 

12. Onvoorziene zaken

Alle door het gebruikersreglement niet voorziene zaken worden door het afdelingshoofd van de Bib Leuven behandeld.

 

13. Bescherming privacy

De Bib Leuven hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en het respect voor de privacy van de gebruikers. De privacyverklaring op de website van de Bib geeft heldere en transparante informatie over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. De Bib Leuven houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Dit gebruikersreglement werd op xxx goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Leuven. Het hieraan gekoppelde retributiereglement werd op xxx goedgekeurd.

 

***