Locatie en openingsuren

De spelotheek is gevestigd in de Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo.
De spelotheek is open op volgende tijdstippen:

 • elke woensdagnamiddag van 14 - 16.30 uur
 • elke zaterdagvoormiddag van 10 - 12.30 uur
 • of op afspraak

Uitzonderlijke sluitingsdagen en feestdagen worden tijdig aangekondigd via een nieuwsbrief, de website (www.leuven.be/spelotheek) en aan de balie van de spelotheek.

Toegankelijkheid

De spelotheek bevindt zich in een openbare bibliotheek, een stedelijke dienst. De spelotheek is vrij toegankelijk tijdens de openingsuren. In de spelotheek wordt verwacht dat de aangegeven richtlijnen en aangeduide circulatie worden gerespecteerd.

Lidmaatschap

De spelotheek richt zich op kinderen en volwassenen met een bijzondere zorgnood, bijvoorbeeld personen:

 • met een ontwikkelingsstoornis: ADHD, autisme (ASS),...
 • met een fysieke en/of mentale beperkingen
 • met een langdurige ziekte, dementie,...
 • die hoogbegaafd zijn
 • die moeilijk leren

en hun begeleiders.

 • lidmaatschap bij de spelotheek is gratis en wordt automatisch verlengd;
 • het lidmaatschap wordt aangemaakt op basis van een geldige identiteitskaart (of een verblijfkaart voor gevestigde vreemdeling);
 • wij vragen geen attest van diagnose of verwijsbrief en werken op basis van vertrouwen;
 • lidmaatschap is strikt persoonlijk en wordt aangemaakt op naam van de personen zelf. De lidkaart en spelmateriaal mogen niet doorgegeven worden aan anderen;
 • professionals die in het kader van een voorziening komen, kunnen lid worden op eigen naam en zijn zelf verantwoordelijk voor het uitgeleende spelmateriaal;
 • wij vragen van het lid om correcte contactgegevens en de toestemming hen hierop te contacteren voor communicatie over onze dienstverlening;
 • lidmaatschap verloopt automatisch 5 jaar na de datum van het laatste bezoek. De gebruiker kan het lidmaatschap zelf stopzetten of heractiveren indien gewenst. De contactgegevens van het lid worden na het verlopen van het lidmaatschap wel nog bewaard in het kader van spelotheek-evenementen;
 • de verantwoordelijken van de spelotheek kunnen te allen tijde het lidmaatschap stopzetten indien de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd;
 • door de inschrijving aanvaardt de gebruiker alle bepalingen in het reglement.

Dienstverlenging

 • De gebruiker kan voor begeleiding en informatie over de werking van de spelotheek terecht bij de medewerkers.
 • De gebruiker kan alle materialen bestemd voor het publiek raadplegen binnen de spelotheek.

Ontlening: algemene voorwaarden

 • Er kunnen maximaal 7 verschillende artikelen, ongeacht de soort, tegelijkertijd worden geleend per lid. Voor professionelen of voorzieningen is de limiet 10 artikelen.
 • De uitleenperiode voor een artikel bedraagt 4 weken. De uitleenperiode van een artikel kan éénmalig verlengd worden met 4 weken (met uitzondering van bepaalde artikelen en indien spelmateriaal gereserveerd werd). Verlenging kan via mail (spelotheek@leuven.be) of telefoon (016 56 19 90).
 • Omwille van specifieke doelgroepen- of projectwerking kan er afgeweken worden van de leenduur of het aantal materialen. Dit gebeurt enkel binnen een specifiek contract waarvoor aparte afspraken worden opgemaakt.
 • Indien het einde van de uitleenperiode in een sluitingsperiode valt, wordt de uiterste terugbrengdatum aangepast.
 • Bij thuiskomst dient het lid het ontleende spelmateriaal te controleren aan de hand van de inhoudsopgave. Als er iets niet klopt, moet dit binnen de 24 uur na ontlening meegedeeld worden, via email of telefoon. Indien niet doorgegeven, is het lid verantwoordelijk bij het ontbreken van bepaalde stukken.

Inlevering

 • Het spelmateriaal moet voor het verstrijken van de geregistreerde leentermijn worden teruggebracht. Deze datum wordt bij ontlening afgestempeld in de lidkaart. Inleveren is enkel mogelijk op locatie van de spelotheek (Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo).
 • Bij overschrijding van de uitleentermijn dien je een retributie te betalen. Dit bedraagt € 0,25 per materiaal per begonnen week. Boetes dienen betaald te worden aan de balie van de spelotheek (cash of QR-overschrijving) binnen de 3 maanden.
 • Een boete kan oplopen tot maximaal € 3 per ontleend item, oftewel 3 maanden te laat. Na deze termijn wordt de maximum boete en een vergoeding voor het ontleende materiaal aangerekend.
 • In de spelotheek wordt verwacht dat er met zorg wordt omgegaan met de materialen die worden ontleend door de gebruiker en dat deze volledig, in oorspronkelijke staat en proper worden teruggebracht.

Verantwoordelijkheid lener

Voor uitgeleende spelmaterialen ligt de verantwoordelijkheid bij de persoon op wiens abonnement de materialen zijn geregistreerd. De lener kijkt het spelmateriaal zelf na bij uitleen om eventuele beschadiging of onvolledigheid vast te stellen.

 • Indien het spelmateriaal niet of onvoldoende gereinigd is bij het inleveren, dient het lid het spelmateriaal ter plekke te reinigen met schoonmaakproducten voorzien door de spelotheek of het spelmateriaal te verlengen en de volgende keer gereinigd terug te brengen.
 • Eventuele schade of verlies moeten binnen de 24 uur gemeld worden aan de spelotheek. Bij schade of verlies zijn er verschillende mogelijkheden die steeds met de spelotheekmedewerker besproken worden:
  • de schade zelf herstellen of zelf een vervangstuk voor het spel bezorgen. De reparatie of vervanging wordt beoordeeld door de verantwoordelijke van de spelotheek en indien niet voldoende, kan er nog een vergoeding worden gevraagd. 
  • de schade of verlies vergoeden. De vergoeding wordt bepaald door de verantwoordelijke van de spelotheek op basis van de staat van het spel en de prijs van reparatie of vervanging.

Boetes, vergoedingen en communicatie hierover

 • Alle boetes en vergoedingen kunnen worden betaald aan de balie van de spelotheek, in cash of via overschrijving.
 • De boetes en vergoedingen dienen zo snel mogelijk betaald te worden. Indien de boete niet wordt betaald binnen 3 maanden wordt het lidmaatschap geblokkeerd.
 • De spelotheek verwittigt wanneer de uitleentermijn verstreken is. Dit is een extra service. De spelotheek kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het al dan niet nakomen hiervan. De verantwoordelijkheid voor het respecteren van de uitleentermijn ligt bij de lener.

Reserveren

Iedereen met een geldig abonnement kan materialen reserveren aan de balie in de spelotheek. De lener ontvangt een verwittiging als het spelmateriaal klaar staat.

Bescherming privacy

De spelotheek hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens en het respect voor de privacy van de gebruikers. De privacyverklaring op de website van de Bib Leuven geeft heldere en transparante informatie over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. Dit is toegankelijk via: http://leven.bibliotheek.be/privacyverklaring-1

De spelotheek houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving die van toepassing is, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Door je in te schrijven als lid van de spelotheek ga je akkoord dat jouw persoonsgegevens worden bewaard voor de interne werking van de spelotheek.

Aansprakelijkheid spelotheek

De spelotheek is niet verantwoordelijk voor ongevallen in de spelotheek of ongevallen of schade door het gebruik van het spelmateriaal buiten de spelotheek. De spelotheek is ook niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies.

Onvoorziene zaken

Alle door het gebruikersreglement niet voorziene zaken worden door de verantwoordelijke van de spelotheek behandeld.

Uitsluiting van de dienstverlening

Door in te schrijven als lid van de spelotheek ga je akkoord met dit reglement. Ernstige inbreuken kunnen leiden tot tijdelijke of definitieve uitsluiting. Deze beslissing wordt genomen door de verantwoordelijke van de spelotheek.