Privacy-verklaring

De Bib Leuven hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy.
 

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de werking van de Bib. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Bib Leuven houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

•             je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

•             verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

•             vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

•             passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

•             geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

•             op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als de Bib Leuven, een dienst van de stad Leuven, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

•             De Bib Leuven, Rijschoolstraat 4 bus 0001, 3000 Leuven

•             bibliotheek@leuven.be - telefoon: 016 22 65 22

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen, ttz om de Bib Leuven in staat te stellen je verder te contacteren aangaande aanbod, diensten en acties (nieuwsbrief), om dienstverlening te kunnen uitvoeren en de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren (ledenadministratie) en voor onderzoeks- en statistische doeleinden via het opstellen van collectieve profielen (cookies website, gedepersonaliseerde info uit ledenadministratie en nieuwsbrief).


NIEUWSBRIEF

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het versturen van een maandelijkse nieuwsbrief. Je ontvangt deze nieuwsbrief alleen als je jezelf daarvoor inschreef via onze website (toestemming betrokkene/opt in via website bib.leuven.be – service MailChimp).

We verzamelen en bewaren daartoe volgende gegevens: naam, voornaam, e-mailadres.

Je kan je altijd uitschrijven door de link onder elke nieuwsbrief te gebruiken, alsook via de button op de website.

Inzage krijgen in jouw gegevens die verzameld zijn voor de nieuwsbrief, kan op simpel verzoek door een mail te sturen naar bibliotheek@leuven.be.
 

LEDENADMINISTRATIE

Bij de inschrijving vragen we om een geldig identiteitsbewijs en bewijs van domicilie. Voor elk lid registreren we persoonlijke identiteitsgegevens (naam*, voornaam*, adres*, rijksregisternummer, telefoonnummer en e-mailadres) en persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum*). Van onze actieve leden houden we een beperkt circulatielogboek bij. We verzamelen deze gegevens op basis van jouw toestemming of op basis van een overeenkomst die we met je sluiten bij inschrijving (zie gebruikersreglement).

Deze gegevens worden door de gebruikers op vrijwillige basis meegedeeld. Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk om van onze dienstverlening gebruik te maken. Deze zijn hierboven aangeduid met een asterisk (*).

Deze gegevens verzamelen en verwerken we door het uitlezen van je elektronische identiteitskaart en het invullen van elektronische invulformulieren.

We gebruiken jouw contactgegevens om je te verwittigen wanneer je lidmaatschap zal vervallen, wanneer je materialen dient terug te brengen naar de bibliotheek, wanneer een reservatie voor je klaar ligt of voor het innen van maningsgeld of schuldvereffening. Daarnaast worden je gegevens gebruikt om de inhoud en kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en voor onderzoeks- en statistische doeleinden.

Mijn Bibliotheek
Mijn Bibliotheek is een product van Cultuurconnect. Veel Vlaamse bibliotheken maken er gebruik van voor hun ledenadministratie. Je kunt er boeken reserveren en verlengen, maar bijvoorbeeld ook het krantenarchief raadplegen. Meer informatie vind je in de bijhorende privacyverklaring.
 

COOKIES

Op onze website(s) gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy [LINK].

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

•             het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);

•             het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT-netwerk);

•             het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven;

  • het bewaren en gebruiken van ledeninfo (software ledenadministratie).

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te delen.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De Bib Leuven bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

•             alle personen die namens de Bib Leuven van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

•             we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

•             we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

•             we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

•             onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

De Bib Leuven kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 28 mei 2018.

 

COOKIES

Op bib.leuven.be maken we gebruiken van functionele en analytische cookies.

De functionele cookies zijn nodig opdat je de website zou kunnen gebruiken.

De analytische cookies gebruiken we om statistische gegevens te verzamelen. Dit gebeurt steeds geanonimiseerd.

Dit zijn de cookies die gebruikt worden:

# HTTP Cookie File downloaded with cookies.txt by Genuinous @genuinous

# This file can be used by wget, curl, aria2c and other standard compliant tools.

# Usage Examples:

#   1) wget -x --load-cookies cookies.txt "http://bib.leuven.be/"

#   2) curl --cookie cookies.txt "http://bib.leuven.be/"

#   3) aria2c --load-cookies cookies.txt "http://bib.leuven.be/"

#

www.leuven.be FALSE    /              FALSE    1510923549        leuven_taal        nl

bib.leuven.be   FALSE    /              FALSE    4630476536        Drupal.toolbar.collapsed             0

cultuur.leuven.be           FALSE    /              FALSE    4634795698        Drupal.toolbar.collapsed             0

.leuven.be         TRUE     /              FALSE    1549725328        __utma                111676569.1894729798.1474271694.1486628902.1486653152.3

.uitinleuven.be TRUE     /              FALSE    1555590322        _ga         GA1.2.1602949517.1486549431

bib.leuven.be   FALSE    /              FALSE    0             has_js   1

.leuven.be         TRUE     /              FALSE    1573634352        _ga         GA1.2.1894729798.1474271694

.leuven.be         TRUE     /              FALSE    1510648752        _gid       GA1.2.1499726075.1510562353

.leuven.be         TRUE     /              FALSE    1510562412        _gat       1