Retributiereglement op het gebruik van de culturele infrastructuur in Tweebronnen

Artikel 1 – Omschrijving retributie
Er wordt een retributie geheven op het gebruik van de zalen in het bibliotheekcomplex Tweebronnen: foyer, gele zaal en auditorium.

Artikel 2 - Retributieplichtige
De retributie is verschuldigd door de aanvrager.

Artikel 3 – Tarief
§ 1 - Basistarief
Het basistarief van de retributie voor het gebruik van de infrastructuur wordt als volgt per dagdeel van 4 uur vastgesteld. Dit basistarief geldt voor niet-commercieel gebruik van de zalen.

kosten zalen

 

 

 

 

 

 

 

 
§2 – Tarief voor commercieel gebruik
Het tarief voor het gebruik van de infrastructuur voor een commercieel evenement bedraagt het basistarief vermenigvuldigd met factor 2,5.
Het commercieel tarief is van toepassing op de activiteiten van een gebruiker die een winstgevend oogmerk of zakelijke belangen als doelstelling heeft (dit wordt getoetst aan de hand van het BTW of KBO-nummer), met uitzondering van vzw’s.

§ 3 – Sleutel
Bij het niet terugbrengen van de sleutel wordt een vergoeding van 200 euro aangerekend.

Artikel 4 – Bepalingen rond annulatie of niet-gebruik
Indien de aanvrager afziet van het gebruik wordt de retributie:
• Niet aangerekend op voorwaarde dat de aanvrager het college van burgemeester en schepenen hiervan uiterlijk 5 kalenderdagen voor het gebruik op de hoogte brengt;
• verminderd met de helft op voorwaarde dat de aanvrager het college van burgemeester en schepenen hiervan uiterlijk twee werkdagen voor het gebruik op de hoogte brengt. Nadien is de volledige gebruiksvergoeding verschuldigd.
Het college van burgemeester en schepenen kan, in uitzonderlijke gevallen en bij bewezen overmacht, de aanvrager ontslaan van de volledige retributie.

Artikel 5 - Betaalwijze
De retributie dient op het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.
Het college van burgemeester en schepenen kan de toegang tot de infrastructuur weigeren aan de aanvragers die in het verleden niet geregeld betaalden.

Artikel 6 – Algemene bepalingen
Onderhavig reglement wordt onmiddellijk van kracht.